E-mail: info@trendify.sk | Facebook Messenger: 

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

https://www. trendify.sk - platné od tohto dátumu: 23.03.2024

Ak sú všeobecné obchodné podmienky prezentované v akomkoľvek jazyku, oficiálnou verziou je maďarská verzia. Kupujúci akceptuje, že miestom plnenia je Maďarsko. Zákony a predpisy uvedené v rámcovej zmluve sú maďarské zákony a predpisy.

 

 

Ak je tento dokument preložený do akéhokoľvek jazyka, je platný maďarský dokument.

Preambula

Vitajte na našej stránke! Ďakujeme za prejavenú dôveru pri nákupe!

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, jednotlivých produktov, procesu nákupu, alebo ak by ste s nami chceli prediskutovať svoje individuálne potreby, kontaktujte prosím našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!

Tiráž: údaje Poskytovateľa služby (Predávajúci, Spoločnosť).

Názov : Rapid Metal Kft

Sídlo : 2855 Bokod, Komáromi utca 16.

Poštová adresa : 2855 Bokod, Komáromi utca 16.okod, Komáromi utca 16.

Registračný orgán : Company Court of Tatabánya Court

IČO : 11-09-021313 DIČ : 24237325-2-11

Číslo licencie NEHITI: PR7959

Zástupca : Sándor Szabó

Telefónne číslo : +36706222347

E-mail : info@trendify.sk

Webstránka : https://www.trendify.sk

HUF Číslo bankového účtu: 10918001-00000032-38770008

EUR Číslo bankového účtu: 10918001-00000032-38770015

 

Údaje poskytovateľa hostingu

Názov : UNAS Online Kft.

Sídlo : 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt : unas@unas.hu Webová stránka : unas.hu

Koncepty

Tovar : ponúkaný na Webovej stránke a určený na predaj na Webovej stránke:

hnuteľná             vec vrátane vody, plynu a elektriny v nádobe, fľaši alebo iným spôsobom v obmedzenom množstve alebo určenom objeme, a

hnuteľná vec, ktorá zahŕňa digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojená takým spôsobom, že v prípade neexistencie príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nemohol plniť svoju funkciu (ďalej len: tovar obsahujúci digitálne prvky)

Tovar obsahujúci digitálne prvky : hnuteľné veci, ktoré zahŕňajú digitálny obsah alebo digitálne služby alebo sú s nimi spojené takým spôsobom, že tovar by bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby nemohol plniť svoje funkcie

Digitálny obsah : údaje vytvorené alebo poskytnuté v digitálnej forme

Strany : Predávajúci a Kupujúci spoločne

Spotrebiteľ : fyzická osoba konajúca za účelom mimo rámec svojho samostatného povolania a ekonomickej činnosti, ktorá nakupuje, objednáva, prijíma, používa, používa tovar alebo je príjemcom obchodných oznámení alebo ponúk súvisiacich s tovarom. Pri aplikácii pravidiel o zmierovacom orgáne - s výnimkou aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia 2006/2004/ ES a smernice 2009/22/ES - okrem vyššie uvedeného mimovládna organizácia, cirkevná právnická osoba, bytové družstvo, bytové družstvo konajúce na účely mimo samostatného povolania a predmetu hospodárskej činnosti podľa osobitného zákona, ktoré kupuje, objednáva, prijíma, používa, používa tovar alebo v súvislosti s tovarom obchoduje, je považovaný za spotrebiteľa, ktorý je príjemcom komunikácie alebo ponuky. V rámci vnútorného trhu o opatreniach proti neodôvodneným obmedzeniam územného obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla, ako aj nariadenia 2006/2004/ES a (EÚ) 2017/2394, ako aj ako 2009/22/ES na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa smernica [ďalej len: nariadenie (EÚ) 2018/302]

okrem vyššie uvedeného sa považuje aj spoločnosť, ktorá je zákazníkom podľa nariadenia (EÚ) 2018/302

Spotrebiteľská zmluva : zmluva, ktorej jedným subjektom je spotrebiteľ

Funkčnosť : schopnosť tovaru obsahujúceho digitálne prvky, digitálny obsah alebo digitálnu službu vykonávať funkcie zodpovedajúce jeho účelu

Výrobca : výrobca Tovaru, v prípade dovážaného Tovaru dovozca, ktorý Tovar dováža na územie Európskej únie, ako aj každá osoba, ktorá uvedením názvu, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku Tovaru, sa prezentuje ako výrobca

Interoperabilita : schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky pracovať s hardvérom a softvérom odlišným od toho, s ktorým sa bežne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Kompatibilita : schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky fungovať – bez potreby konverzie – s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa tovar, digitálny obsah alebo digitálne služby rovnakého typu bežne používajú spolu

Webová stránka : táto webová stránka, ktorá slúži na uzatvorenie zmluvy

Zmluva : Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej korešpondencie , ako aj zobrazovanie uložených údajov v nezmenenej podobe

Zariadenie umožňujúce komunikáciu medzi neprítomnými stranami : zariadenie, ktoré je vhodné na vyhlásenie zmluvy v neprítomnosti strán - za účelom uzavretia zmluvy. Takýmto zariadením je najmä adresný alebo neadresný formulár, štandardný list, inzerát uverejnený v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax a zariadenie poskytujúce prístup na internet.

Zmluva o neprítomnosti : spotrebiteľská zmluva, ktorá sa uzatvára bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán v rámci systému predaja na diaľku organizovaného za účelom poskytovania tovaru alebo služieb v súlade so zmluvou, a to tak, že za účelom uzavretia zmluvy využívajú zmluvné strany zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu len medzi neprítomnými stranami

Podnik : osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti Kupujúci/Vy : osoba uzatvárajúca zmluvu s ponukou na kúpu prostredníctvom webovej stránky

Záruka : V prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len spotrebiteľská zmluva) podľa Občianskeho zákonníka,

 1. záruka prevzatá za splnenie zmluvy, ktorú sa spoločnosť zaväzuje dobrovoľne za riadne splnenie zmluvy nad rámec svojej zákonnej povinnosti alebo bez nej, a 2. povinná záruka na základe zákona.

Kúpna cena : protihodnota, ktorá sa má zaplatiť za Tovar a za poskytnutie digitálneho obsahu.

Platná legislatíva

Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva, pričom platia najmä tieto právne predpisy:

CLV z roku 1997. Zákon o ochrane spotrebiteľa

CVIII z roku 2001 Zákon o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou V. zákon z roku 2013 Občiansky zákonník

151/2003. (IX.22.) nariadenie vlády o povinnej záruke na predmety dlhodobej spotreby

45/2014. (II.26.) Nariadenie vlády č. 19/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (IV.29.) Vyhláška NGM o procesných pravidlách vybavovania záručných a záručných nárokov na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom

LXXVI z roku 1999 zákon o autorskom práve

CXII z roku 2011. Zákon o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 (28. februára 2018) o postupe proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, jeho bydliska alebo miesta usadenia v rámci vnútorného trhu , ako aj

2006/2004/ES a nariadenia (EÚ) 2017/2394 a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

373/2021 o podrobných pravidlách zmlúv o predaji a kúpe tovaru a poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (VI. 30.)

Nariadenie vlády

Rozsah a prijatie Všeobecných obchodných podmienok

Obsah zmluvy medzi nami určujú - okrem ustanovení príslušných záväzných právnych predpisov - tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP). V súlade s tým tieto obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzatvorenia zmluvy, termíny plnenia, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Podmienkach, sú poskytované inými informáciami dostupnými na Webovej stránke.

Pred dokončením objednávky ste povinný sa oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, je maďarský jazyk, ak sú preložené do iného jazyka , platí v tomto prípade aj maďarský text.

Zmluvy spadajúce do rozsahu týchto VOP nie sú písomnými zmluvami, predávajúci ich neukladá.

Elektronická faktúra

Naša spoločnosť CXXVII roku 2007. Zákon § 175. používa elektronickú faktúru podľa Akceptovaním týchto VOP dávate súhlas na použitie elektronickej faktúry.

 Ceny

Pri predaji do Maďarska sú ceny v HUF s 27% DPH, pri predaji na Slovensko sú v EUR s 20% DPH. Nie je možné vylúčiť možnosť zmeny cien zo strany Predávajúceho z dôvodu obchodnej politiky. Zmeny cien sa netýkajú už uzatvorených zmlúv. Ak Predávajúci nesprávne uviedol cenu a bola prijatá objednávka na Tovar, avšak zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, Predávajúci bude postupovať na základe časti „Nesprávny cenový postup“ Všeobecných obchodných podmienok.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Za zjavne nesprávnu cenu sa považuje:

cena 0 HUF,

cena znížená so zľavou, ale zľava je nesprávne uvedená (napr.: pri produkte v hodnote 1 000 HUF je pri zľave 20 % produkt ponúkaný za 500 HUF).

V prípade chybne uvedenej ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpenia Tovaru za skutočnú cenu, na základe ktorej sa Kupujúci môže rozhodnúť, či si objedná Tovar za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez nepriaznivých právnych následkov.

Vybavovanie sťažností a možnosti právneho vymáhania

Spotrebiteľ môže uplatniť záručnú reklamáciu tovaru alebo reklamáciu konania, činnosti alebo opomenutia predávajúceho na nasledujúcich kontaktoch a spôsoboch:

Písomne prostredníctvom tejto webovej stránky: https://www.trendify.sk

Písomne na e-mailovú adresu: info@ trendify.sk

Písomne poštou: 2855 Bokod, Komáromi utca 16.okod, Komáromi utca 16.

Osobne ústne na telefónnom čísle: +36706222347

Spotrebiteľ môže ústne alebo písomne oznámiť spoločnosti svoju sťažnosť , ktorá sa týka konania, činnosti alebo opomenutia spoločnosti, alebo osoby konajúcej v záujme alebo prospech spoločnosti, ktorá priamo súvisí s distribúciou alebo predajom tovaru. tovar spotrebiteľom.

Spoločnosť musí ústnu sťažnosť bezodkladne prešetriť a v prípade potreby ju napraviť . Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie, alebo okamžité vybavenie reklamácie nie je možné, spoločnosť je povinná reklamáciu a svoje stanovisko k nej bezodkladne zaevidovať a jej kópiu odovzdať spotrebiteľovi mieste v prípade ústnej sťažnosti podanej osobne. Ak ide o ústnu sťažnosť komunikovanú telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb, musí byť zaslaná spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní - v súlade s predpismi pre odpoveď na písomnú sťažnosť - súčasne s odoslaním písomnej sťažnosti. vecnú odpoveď. V ostatných ohľadoch musíte v súvislosti s písomnou sťažnosťou postupovať nasledovne.

Ak priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak, je spoločnosť povinná na písomnú sťažnosť odpovedať do tridsiatich dní od jej doručenia písomne zdôvodneným spôsobom a prijať opatrenia na jej oznámenie . V prípade zamietnutia reklamácie je podnikateľ povinný písomne informovať spotrebiteľa o tom, ktorý orgán alebo zmierovací orgán môže so svojou reklamáciou začať konanie - podľa jej povahy. Informácie musia zahŕňať aj sídlo, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu a zmierovacieho orgánu podľa miesta bydliska alebo bydliska spotrebiteľa. Informácie musia zahŕňať aj to, či spoločnosť urobila všeobecné vyhlásenie o podriadení sa rozhodnutiu zmierovacej rady.

Ak sa počas rokovaní nevyrieši akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi predávajúcim a spotrebiteľom, spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce možnosti právneho vymáhania:

Postup ochrany spotrebiteľa

Je možné podať sťažnosť orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa podľa miesta bydliska. Po vyhodnotení sťažnosti orgán rozhodne o priebehu konania o ochrane spotrebiteľa. Úradné úlohy prvého stupňa ochrany spotrebiteľa vykonávajú úrady hlavného mesta a kraja príslušné podľa miesta bydliska spotrebiteľa, ich zoznam nájdete tu: http://www.kormanyhivatalok.hu/

 

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskeho súdneho konania podľa zákona V z roku 2013 Občianskeho zákonníka a zákona CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku. podľa ustanovení zákona.

Postup zmierovacej rady

Ak zamietneme vašu sťažnosť spotrebiteľa, máte právo odvolať sa na príslušný orgán v mieste vášho bydliska alebo bydliska alebo na Zmierovaciu komisiu, ktorú ste v žiadosti označili. Podmienkou začatia konania zmierovacieho orgánu je, že sa spotrebiteľ priamo pokúsi o urovnanie sporu s dotknutým podnikateľom.

Zmierovacia komisia – pokiaľ spotrebiteľ nepožiada o osobné vypočutie – uskutoční pojednávanie online bez osobnej prítomnosti a prostredníctvom elektronického zariadenia, ktoré zabezpečuje simultánny prenos zvuku a obrazu (ďalej len: online vypočutie).

Spoločnosť má povinnosť spolupracovať na konaní zmierovacej komisie, v rámci ktorej sme povinní v lehote zaslať našu odpoveď na výzvu zmierovacej komisie. S výnimkou aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 2006/2004 a smernice 2009/22/ES, spoločnosť je oprávnená uzavrieť zmier na pojednávaní je povinná zabezpečiť účasť osoby. Na online pojednávaní sa musí online zúčastniť zástupca spoločnosti oprávnenej na vytvorenie vyrovnania. Ak spotrebiteľ požiada o osobné vypočutie, musí sa na pojednávaní online zúčastniť aspoň zástupca spoločnosti poverený uzavretím zmieru.

Viac informácií o zmierovacích radách je dostupných tu: https://www.bekeltetes.hu

 

Kontaktné údaje každého územne príslušného zmierovacieho výboru:

Zmierovacia rada v Budapešti

Sídlo: Budapešť

Jurisdikcia: Budapešť

Dostupnosť:

Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Poštová adresa: 1253 Budapešť, Pf.:10.

Telefónne číslo: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webstránka: bekeltet.bkik.hu

Zmierovacia rada župy Baranya

Sídlo: Pécs

Jurisdikcia: Baranya County, Somogy County, Tolna County

Dostupnosť:

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefónne číslo: 06-72-507-154

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Webstránka: baranyabekeltetes.hu

Zmierovacia rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén

Sídlo: Miškolc

Jurisdikcia: Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Hevesská župa, Nógrádska župa

Dostupnosť:

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefónne číslo: 06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Webstránka: bekeltetes.borsodmegye.hu

Zmierovacia rada župy Čongrád-Csanád

Sídlo: Szeged

Jurisdikcia: Békešská župa, Báčsko-kiskunská župa, Čongrádsko-Csanádska župa

Dostupnosť:

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefónne číslo: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu

Webstránka: bekeltetes-csongrad.hu

Zmierovacia rada župy Fejér

Sídlo: Székesfehérvár

Jurisdikcia: župa Fejér, župa Komárom-Esztergom, župa Veszprém

Dostupnosť:

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 4-6.

Telefónne číslo: 06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Webstránka: www.bekeltetesfejer.hu

Zmierovacia rada župy Győr-Moson-Sopron

Sídlo: Győr

Jurisdikcia: župa Győr-Moson-Sopron, župa Vas, župa Zala

Dostupnosť:

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefónne číslo: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Webstránka: bekeltetesgyor.hu

Zmierovacia rada župy Hajdú-Bihar

Sídlo: Debrecín

Jurisdikcia: župa Jász-Nagykun-Szolnok, župa HajdúBihar, župa Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dostupnosť:

Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefónne číslo: 06-52-500-710

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Zmierovacia rada Peštianskej župy

Sídlo: Budapešť

Jurisdikcia: Peštianska župa

Dostupnosť:

Adresa: 1055 Budapešť, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefónne číslo: 06-1-792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Webstránka: panzalrendezes.hu

Webstránka: hbmbekeltetes.hu

Postup zmierovacej rady v prípade osôb, ktoré sa nepovažujú za spotrebiteľov

Spotrebiteľom je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa mimovládna organizácia, cirkevná právnická osoba, bytový dom, bytové družstvo konajúce na účely mimo samostatného podnikania a predmetu hospodárskej činnosti podľa osobitného zákona, ktorá nakupuje, objednáva, prijíma, používa alebo využíva tovar alebo príjemca obchodnej komunikácie alebo ponuky súvisiacej s tovarom.

Zmierovacia komisia je oprávnená kontrolovať a skúmať existenciu spotrebiteľskej kvality. Rokovací poriadok sa riadi pravidlami napísanými pod Zmierovacou radou.

 

Online platforma riešenia sporov

Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, a tak majú možnosť riešiť svoje právne spory súvisiace s online nákupmi vyplnením prihlášky a vyhnúť sa tak súdnemu konaniu. Spotrebitelia si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.

Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktorú ste si zakúpili online, a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť nástroj na riešenie sporov online.

Na portáli si s obchodníkom, na ktorého ste podali sťažnosť, môžete spoločne vybrať orgán riešenia sporov, ktorý chcete poveriť vybavovaním reklamácie.

Platforma riešenia sporov online je dostupná tu:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Autorské práva

LXXVI z roku 1999 o autorských právach. Zákona (ďalej: Szt.) § 1 (1) je webová stránka považovaná za autorské dielo, preto sú všetky jej časti chránené autorským právom. The Szt. Na základe § 16 ods. 1 sa zakazuje neoprávnené používanie grafických a softvérových riešení a počítačových programov na webovej stránke, ako aj používanie akejkoľvek aplikácie, pomocou ktorej je možné web alebo akúkoľvek jeho časť upraviť. Akýkoľvek materiál z webovej stránky a jej databázy je možné prevziať, a to aj s písomným súhlasom držiteľa práv, iba s odkazom na webovú stránku a uvedením zdroja. Držiteľ autorských práv: Rapid Metal Kft

Ďalšie recenzie

Google, Product Finder

Čiastočná neplatnosť, kódex správania

Ak je niektorý bod Všeobecných obchodných podmienok právne neúplný alebo neplatný, zostávajú ostatné body zmluvy v platnosti a namiesto neplatnej alebo nesprávnej časti sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov. Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

Informácie o prevádzke tovaru obsahujúceho digitálne prvky, ako aj o platnom technickom ochrannom opatrení

Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje zobrazené na webovej stránke je viac ako 99,9 % ročne. Celý dátový obsah je pravidelne zálohovaný, takže v prípade problému je možné pôvodný dátový obsah obnoviť. Údaje zobrazené na webovej stránke sú uložené v databázach MSSQL a MySQL . Citlivé údaje sa ukladajú s primeranou úrovňou šifrovania a na ich kódovanie sa používa hardvérová podpora zabudovaná v procesore.

Informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru

Na webovej stránke uvádzame informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru, ktoré je možné zakúpiť v popise každého Tovaru.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - Zodpovednosť za pravdivosť poskytnutých údajov

Počas procesu objednávky môžete kedykoľvek pred dokončením objednávky zmeniť údaje, ktoré ste zadali (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje je možné opraviť aj v prípade, že ste už prešli na ďalšiu stránku ). Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby údaje, ktoré poskytnete, boli zadané správne, pretože Tovar bude fakturovaný a doručený na základe údajov, ktoré nám poskytnete. Upozorňujeme, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo presýtenie úložného priestoru prislúchajúceho k schránke môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a znemožnenie uzatvorenia zmluvy. Ak kupujúci dokončil svoju objednávku a zistí chybu v zadaných údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu svojej objednávky. Zmenu nesprávnej objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu zaslaním listu z e-mailovej adresy uvedenej pri objednávke alebo telefonicky predávajúcemu.

Používanie webovej stránky

Nákup nepodlieha registrácii.

Webová stránka poskytuje používateľom prezentácie produktov a online objednávanie. Na webovej stránke a

Používateľ môže prehľadávať pomocou položiek ponuky. Tovar je zaradený v systéme kategórií. V kategórii Akciový tovar nájdete všetok akciový tovar dostupný na predajni. Dátum začatia a ukončenia akcie alebo dátum začatia a do vypredania zásob sú označené samostatne pre každý Produkt.

V položke Nová ponuka nájdete nové produkty na stránke. Kliknutím na názov kategórie sa vám zobrazí zoznam v nej nainštalovaného tovaru. Ak sa všetok Tovar v danej kategórii nezmestí na jednu stranu, môžete použiť čísla nad a pod Tovarom na. Zo zoznamu tovaru sa na stránku s podrobným tovarom dostanete kliknutím na názov tovaru, tu sa dozviete o podrobnej charakteristike a cene tovaru, ktorý si chcete objednať.

Na stránke je možné vyhľadávať tovar podľa kľúčového slova. Výsledky produktov vyhovujúce kritériám vyhľadávania sa zobrazia ako zoznam, podobne ako v kategóriách .

Vybraný produkt je možné vložiť do košíka pomocou tlačidla Kúpiť alebo Pridať do košíka, vedľa tlačidla je možné nastaviť požadovaný počet položiek. Užívateľ si môže skontrolovať obsah košíka pomocou položky ponuky Košík. Tu môžete zmeniť množstvo Tovaru, ktorý ste pridali do košíka, prípadne danú položku vymazať. Na úplné vyprázdnenie koša môžete použiť aj tlačidlo Vyprázdniť košík.

Používateľ môže pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo Objednať. Ako druhý krok je možné vstúpiť, zaregistrovať sa a nakupovať bez registrácie. V prípade registrácie a nákupu bez registrácie musí Užívateľ uviesť nasledovné údaje: e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, fakturačnú adresu a ak je iná, dodaciu adresu. Pre registráciu je potrebné okrem vyššie uvedených údajov zadať aj heslo. O úspešnej registrácii sa Užívateľ môže dozvedieť e-mailom a na webovej stránke. Používateľ môže požiadať Poskytovateľa služby o vymazanie svojej registrácie e-mailom, v takom prípade sa musí znova zaregistrovať pre nový nákup.

Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov. Užívateľ je zodpovedný za aktualizáciu svojich údajov a je povinný oznámiť Poskytovateľovi služby, ak sa dozvie, že jeho údaje boli zneužité treťou osobou. V prípade zabudnutia hesla je možné požiadať o nové heslo na webovej stránke na zaregistrovanú e-mailovú adresu. V prípade, že sa Používateľ už na webovej stránke zaregistroval, môže proces objednávky pokračovať zadaním jeho e-mailovej adresy a hesla .

Ako ďalší krok objednávky si Užívateľ musí zvoliť spôsob platby a doručenia, ktorý mu vyhovuje. Pomocou súhrnnej stránky si Užívateľ môže skontrolovať všetky predtým zadané údaje a Tovar, ktorý si chce objednať a jeho množstvo. V prípade chýb pri zadávaní údajov môžete pomocou ikony ceruzky opraviť zadané údaje.

Ak nájdete všetko vhodné, môžete objednávku dokončiť pomocou tlačidla Odoslať objednávku. Potvrdenie o tom dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Ak po zaznamenaní objednávky (napr. v potvrdzovacom e-maile) zistíte nesprávne údaje, musíte to bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, nahlásiť Poskytovateľovi služby.

Bez ohľadu na zámer objednávky sa Používateľ môže prihlásiť pomocou okna Prihlásenie kupujúceho alebo položky menu Prihlásenie. Po prihlásení sa zobrazí položka menu Zmeniť údaje, kde môžete zmeniť údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, ako aj údaje zadanej objednávky a sledovať jej stav.

Dokončenie objednávky (vytvorenie ponuky)

Ak ste presvedčený, že obsah košíka zodpovedá Tovaru, ktorý si chcete objednať, a že vaše údaje sú správne, môžete objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. V prípade objednávok, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, sa považujete za ponúkajúceho.

Stlačením tlačidla "Objednať" výslovne beriete na vedomie, že Vašu ponuku je potrebné považovať za uskutočnenú a že z Vášho vyjadrenia - v prípade potvrdenia Predávajúcim v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami - vyplýva platobná povinnosť. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť kupujúcemu prijatie objednávky elektronicky. Ak toto potvrdenie nebude Kupujúcemu doručené v predpokladanom čase, podľa charakteru služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Kupujúceho, je Kupujúci oslobodený od záväznej ponuky alebo zmluvného záväzku.

Spracovanie objednávky, vytvorenie zmluvy

Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Predávajúci potvrdí Vašu ponuku e-mailom najneskôr do 48 hodín od odoslania Vašej ponuky. Zmluva vzniká vtedy, keď je vo vašom poštovom systéme dostupný potvrdzujúci e-mail odoslaný Predávajúcim.

Dodržaný postup v prípade nedoručených balíkov

Ak Kupujúci neprevezme objednaný a odovzdaný Tovar na dodanie a neoznámi Predávajúcemu svoj úmysel odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez odôvodnenia stanoveného zákonom, porušuje svoju zmluvu s Predávajúcim, podľa ktorej je povinný prevziať Tovar a tým prijať plnenie Predávajúceho. V takom prípade sa Predávajúci môže pokúsiť o opätovné dodanie Tovaru, ak sa to dá s Kupujúcim dohodnúť, avšak opätovné dodanie môže byť podmienené zaplatením dopravného. Ak je opakovaná dodávka neúspešná alebo sa s kupujúcim nedá dohodnúť z dôvodu odmietnutia súčinnosti zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu s kupujúcim z dôvodu porušenia zmluvy a vymáhať náhradu nákladov neúspešného doručenie a vrátenie ako pokuta Kupujúcemu. Na odstúpenie od zmluvy zmluvné strany akceptujú použitie e-mailu použitého Kupujúcim v čase objednania ako formy komunikácie a uvádzajú, že dátumom odstúpenia od zmluvy je čas, kedy bude list o odstúpení od zmluvy dostupný v kontakte Kupujúceho. email účet.

Spôsob platby

Dobierka (HU+SK)

Ak si želáte uhradiť hodnotu objednávky pri prevzatí balíka, zvoľte spôsob platby "Dobierka".

Barion (HU + SK)

Barion Smart Gateway je úplne na domácom trhu vyvinutá platobná brána nezávislá od bánk, ktorá dokáže akceptovať bankové karty a elektronické peniaze, ktorá má okrem bezkonkurenčných cien aj množstvo inovatívnych funkcií. Ešte pohodlnejšie je použitie už po jednej minúte registrácie. Keďže čísla bankových kariet sú uložené v zabezpečenom systéme s certifikáciou PCI DSS, na používanie ľubovoľnej uloženej karty stačí zadať zaregistrovanú e-mailovú adresu a heslo. Na webovom rozhraní Barionu pomáhajú reporty, možnosti exportu a zasielané mesačné faktúry s obchodnými procesmi a oficiálnym účtovníctvom. Transakcie prebiehajú v reálnom čase a prichádzajúce položky je možné prezerať aj v mobilnej aplikácii. Pomocou bezplatnej aplikácie Barion môžu používatelia Barionu platiť mobilom v čoraz väčšom počte obchodov a reštaurácií bez toho, aby so sebou museli nosiť hotovosť alebo bankovú kartu. Banková bezpečnosť je garantovaná dohľadom MNB (licencia MNB: H-ENI-1064/2013). Ochrana pred zneužitím bankovej karty je riešená flexibilne a férovo.

Bankový prevod (HU)

Za Tovar môžete zaplatiť aj bankovým prevodom. Na základe vystavenej faktúry môžete pred odoslaním produktov poukázať sumu nákupu na náš bankový účet.

Spôsoby prijatia, akceptačné poplatky

Kuriérska služba MPL (Maďarsko)

Pohodlná a jednoduchá možnosť zberu balíkov. Môžete platiť bankovou kartou alebo v hotovosti.

Môžete požiadať o doručenie na vašu domácu adresu alebo dokonca na vaše pracovisko. Národné pokrytie.

Dva pokusy o doručenie pre balík MPL Business, ktorý je v základnej cene.

Viac informácií : https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/haznal_torteno_päckkezbesites Poplatok za tento spôsob doručenia je 1 390 HUF brutto.

 

Kuriérska služba GLS (Maďarsko)

Tovar je doručený kuriérskou službou GLS.

Viac informácií nájdete tu: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzettenk-nyujtott-szolgaltatasok Poplatok za tento spôsob doručenia je 1990 HUF brutto.

GLS balíkový bod (Maďarsko)

Pri online nakupovaní je najobľúbenejšie doručenie kuriérskou službou od domu k domu , no miera osobného odberu sa každým rokom zvyšuje. Tovar môžu zákazníci prijímať pohodlne a podľa vlastného harmonogramu prostredníctvom GLS Parcel Points , kde je zabezpečená platba v hotovosti.

GLS Package Points sa nachádzajú na ľahko dostupných miestach, ako sú nákupné centrá, čerpacie stanice, kníhkupectvá alebo iné rušné obchody. Väčšina z nich je otvorená dlhé hodiny , dokonca aj cez víkendy, pre zákazníkov, ktorí si chcú vyzdvihnúť alebo odovzdať svoje balíčky. GLS zasiela príjemcovi e-mailovú alebo SMS notifikáciu o doručení tovaru. Kupujúci si môže balík vyzdvihnúť kedykoľvek do 5 pracovných dní s prihliadnutím na GLS Parcel Point OTVÁRACIE HODINY.

Poplatok za tento spôsob doručenia je 1 790 HUF brutto.

Balíkový automat FoxPost (Maďarsko)

FOXPOST je jednoduchý, flexibilný, bezkontaktný a ekologický spôsob prijímania a odosielania balíkov.

Ak zadáte objednávku na niektorom z balíkomatov FOXPOST, nemusíte čakať celý deň na kuriéra.

Automaty národnej, neustále sa rozširujúcej siete balíkomatov sú ľahko dostupné v mnohých častiach krajiny, niekedy vnútri a niekedy vonku , a sú k dispozícii od rána do večera.

balík odovzdáme spoločnosti FOXPOST , doručí ho do stroja do 1 pracovného dňa a následne pošle notifikáciu SMS a unikátny kód, pomocou ktorého si ho do 3 dní vyzdvihnete.

Dôležité: v automatoch môžete platiť iba bankovou kartou.

Zoznam strojov a ďalšie informácie nájdete tu: https://www.foxpost.hu/päckautomatak Poplatok za tento spôsob doručenia je 1 390 HUF brutto.

Kuriérska služba MPL a balíkomat Foxpost v Maďarsku za platbu Barion

Poplatok za tento spôsob doručenia je 990 HUF brutto.

GLS Doručenie domov Slovensko

Poplatok za tento spôsob doručenia je 1 500 HUF brutto.

Packeta Slovensko

Ponúkame možnosť doručenia na miesto odberu alebo doručenia do Z-BOXU. Balíky sú zvyčajne doručené nasledujúci deň. Dostanete ho vtedy, keď vám to bude vyhovovať, a to za pár sekúnd.

Viac informácií: https://www.packeta.hu/atvevohelyek Odberové miesta: https://www.packeta.hu/atvevohelyek Poplatok za tento spôsob doručenia je 1 090 HUF brutto.

Dátum vyplnenia

Čo sa týka objednávky, všeobecná dodacia lehota je maximálne 30 dní od potvrdenia objednávky. V prípade omeškania zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci neplní v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Výhrada práv, doložka vlastníctva

Ak ste si predtým objednali Tovar bez toho, aby ste ho prevzali pri dodávke (okrem prípadu, keď ste uplatnili právo na odstúpenie od zmluvy), alebo ak bol Tovar vrátený predávajúcemu s označením nežiaduce, Predávajúci objednávku splní za kúpnu cenu a zaväzuje vás zaplatiť náklady na dopravu vopred.

Predávajúci môže zadržať dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že úhrada ceny Tovaru bola úspešne vykonaná prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď v prípade Tovaru plateného bankovým prevodom Kupujúci prevedie kúpnu cenu a prepočet v mene jeho členského štátu a z dôvodu bankových provízií a nákladov nedostane Predávajúci celú sumu kúpnej ceny a poplatku za doručenie). Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predaj do zahraničia

Predávajúci nerozlišuje medzi Kupujúcimi na území Maďarska a mimo územia Európskej únie používajúcimi Webovú stránku. V prípade, že tieto VOP neustanovujú inak, Predávajúci zabezpečuje dodanie/prevzatie objednaného Tovaru na území Maďarska a Slovenska .

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú aj na nákup mimo územia Maďarska s tým, že na základe ustanovení príslušnej vyhlášky spotrebiteľ, ktorý je občanom členského štátu alebo má bydlisko v členskom štáte Štát, alebo podnik, ktorý má miesto podnikania v členskom štáte, sa vo výklade tohto bodu považuje za kupujúceho a v rámci Európskej únie nakupuje tovar alebo používa služby výlučne za účelom jeho konečného použitia, alebo koná s týmto úmyslom . Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý je mimo rámca jej obchodnej, priemyselnej, remeselnej alebo odbornej činnosti.

Komunikačným a nákupným jazykom je predovšetkým maďarčina, Predávajúci nie je povinný komunikovať s Kupujúcim v jazyku domovskej krajiny Kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný dodržiavať mimozmluvné požiadavky, ako sú požiadavky na označovanie alebo špecifické sektorové požiadavky, definované vo vnútroštátnom práve členského štátu Kupujúceho vo vzťahu k príslušnému Tovaru, ani o týchto požiadavkách Kupujúceho informovať.

Pokiaľ Predávajúci neurčí inak, na všetok Tovar sa vzťahuje maďarská DPH.

Zákazník si môže uplatniť svoje zákonné práva v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

Ak sa použije elektronické platobné riešenie, platba sa uskutoční v mene určenej Predávajúcim, Predávajúci môže zadržať dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že platba ceny Tovaru a poplatku za doručenie prebehla úspešne a plne realizovanú prostredníctvom elektronického platobného riešenia (a to aj v prípade, keď v prípade Tovaru plateného bankovým prevodom kupujúci prevedie kúpnu cenu (poštovné) v mene svojho členského štátu a predávajúci nedostane celú výška kúpnej ceny z dôvodu prepočtu, ako aj bankové provízie a náklady). Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predávajúci poskytuje za účelom odovzdania Tovaru aj nemaďarským kupujúcim rovnaké možnosti odovzdania ako maďarským kupujúcim.

Ak podľa Všeobecných obchodných podmienok môže Zákazník požiadať o dodanie Tovaru na územie Maďarska alebo na územie iného členského štátu Európskej únie, môže o to požiadať aj nemaďarský zákazník akýmkoľvek uvedeným spôsobom doručenia. vo Všeobecných obchodných podmienkach platných pre oblasť dodávky.

Ak si Kupujúci môže podľa Všeobecných obchodných podmienok zvoliť osobný odber Tovaru od Predávajúceho, môžu toto využiť aj kupujúci mimo Maďarska.

V ostatných prípadoch môže Kupujúci požadovať prepravu Tovaru do zahraničia na vlastné náklady. Maďarskí kupci nemajú na toto právo nárok.

Predávajúci splní objednávku po uhradení poplatku za doručenie, ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu poplatok za doručenie, alebo nevyrieši samotné doručenie do vopred dohodnutého termínu, Predávajúci zruší zmluvu a vráti kúpnu cenu. zaplatené vopred Kupujúcemu.

Informácie pre spotrebiteľov

Informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Ako spotrebiteľ Občiansky zákonník 8:1. Podľa § 1 bod 3 sa považuje len fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti, teda právnické osoby nemôžu bezdôvodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy!

45/2014. (II. 26.) Podľa § 20 nariadenia vlády máte právo na odstúpenie bez udania dôvodu. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy

 1. a) ak ide o zmluvu o predaji tovaru aa ) k tovaru,
 2. ab) pri kúpe a predaji viacerých Tovarov, ak sa jednotlivé Tovary dodávajú v rôznych časoch, na posledný dodaný Tovar,

možno uplatniť v lehote, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia spotrebiteľom alebo ním označenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, pričom lehota je 14 kalendárnych dní .

Ustanoveniami tohto bodu nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v tomto bode v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia Tovaru.

Ak spotrebiteľ urobil ponuku na uzavretie zmluvy, spotrebiteľ má právo túto ponuku pred uzavretím zmluvy odvolať, čím zaniká záväznosť ponuky vzťahujúcej sa na uzavretie zmluvy.

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie

45/2014, spotrebiteľ (II. 26.) Svoje právo zaručené v § 20 nariadenia vlády môžete uplatniť jednoznačným vyhlásením v tomto zmysle alebo vzorovým vyhlásením, ktoré je možné stiahnuť aj na webovej stránke.

Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ v lehote odošle svoje vyjadrenie. V prípade písomného odstúpenia alebo výpovede postačí zaslanie odstúpenia alebo výpovede v lehote.

Spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s týmto ustanovením.

Prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný po jeho doručení potvrdiť na elektronickom dátovom nosiči.

Povinnosti Predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze

Ak je spotrebiteľom 45/2014. (II. 26.) odstúpi od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády , predávajúci vráti spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú ako protihodnotu vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s plnením, ako je poplatok za doručenie, č. neskôr ako štrnásť dní po tom, čo sa o zrušení dozvedeli. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady spôsobené výberom iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy.

 

Spôsob vrátenia peňazí predávajúceho

Spotrebiteľ výslovne súhlasí s tým, že 45 /2014. (II. 26.) V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády predávajúci vráti spotrebiteľovi dlžnú sumu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ. Predávajúci môže na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa použiť na vrátenie peňazí aj iný spôsob platby , pričom v dôsledku toho nemusia byť spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nezodpovedá za omeškania spôsobené chybne a/alebo nepresne uvedeným číslom bankového účtu alebo poštovej adresy Spotrebiteľom.

Dodatočné náklady

Ak si spotrebiteľ osobitne zvolí iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dopravy, Predávajúci nie je povinný uhradiť mu tým vzniknuté dodatočné náklady. V takom prípade sme povinní vrátiť peniaze do výšky uvedených všeobecných poplatkov za doručenie.

Zádržné právo

Predávajúci môže zadržať dlžnú sumu spotrebiteľovi dovtedy, kým mu spotrebiteľ tovar nevráti alebo kým bez pochybností nepreukáže, že ho vrátil; z týchto dvoch sa musí brať do úvahy skorší dátum. Tovar zaslaný na dobierku alebo poštou nemôžeme akceptovať.

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo zániku záväzkov spotrebiteľa

Vrátenie Tovaru

Ak je spotrebiteľom 45/2014. (II. 26.) odstúpi od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády , je povinný bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Tovar alebo ho odovzdať Predávajúcemu, resp. osoba poverená Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Vrátenie sa považuje za ukončené v lehote, ak spotrebiteľ odošle Tovar pred uplynutím lehoty.

Znášanie priamych nákladov spojených s vrátením Tovaru

Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Predávajúceho. Ak spotrebiteľ vypovedá zmluvu o poskytovaní služieb uzavretú mimo prevádzkových priestorov alebo medzi neprítomnými stranami po začatí plnenia, je povinný zaplatiť spoločnosti odplatu zodpovedajúcu cene vykonanej služby do dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. spoločnosť. Suma, ktorú má spotrebiteľ pomerne zaplatiť, sa musí určiť na základe celkovej sumy protihodnoty stanovenej v zmluve plus daň. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, pomerná suma sa musí vypočítať na základe trhovej hodnoty služieb vykonaných ku dňu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že tovar vrátený na dobierku alebo poštovné nemôžeme akceptovať.

Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ zodpovedá za amortizáciu tovaru v dôsledku používania nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky Tovaru.

Ak podľa príslušných právnych predpisov nie je možné právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť alebo je možné ho uplatniť len za podmienok, nemá Kupujúci nárok ani na skúšobné používanie.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch

Predávajúci Vás osobitne upozorňuje na skutočnosť, že nemôžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 29 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.). V prípadoch uvedených v odseku (1):

 1. po úplnom vykonaní služby, ak však zmluvou vzniká spotrebiteľovi platobná povinnosť, možno tento výnimočný prípad uplatniť len vtedy, ak sa s plnením začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a s potvrdením spotrebiteľa, že stráca právo na odstúpenie, len čo podnik úplne splnil zmluvu;
 2. pri Tovare alebo službe, ktorých cena alebo poplatok závisí od možných výkyvov peňažného trhu, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť, a to ani počas lehoty určenej na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
 3. pri tovare, ktorý nie je vopred vyrobený, ktorý bol vyrobený podľa návodu alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo pri tovare, ktorý bol jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi;
 4. pokiaľ ide o Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo si krátkodobo zachováva svoju kvalitu;
 5. pri Tovare s uzavretým obalom, ktorý nie je možné po jeho otvorení vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov;
 6. pokiaľ ide o Tovar, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;
 7. pokiaľ ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu spôsobom, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť a ktorého cena bola dohodnutá stranami pri uzatváraní kúpnej zmluvy, k splneniu zmluvy však dôjde až po tridsiatej deň od jeho uzavretia;
 8. v prípade obchodnej zmluvy, v ktorej podnik navštívi spotrebiteľa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby;
 9. predaj a nákup zvukových a obrazových záznamov v uzavretých obaloch, ako aj kópií počítačového softvéru

o tom, či spotrebiteľ otvoril obal po doručení;

 1. pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 2. ak ide o zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe;
 3. s výnimkou služieb bývania, ak ide o zmluvy o poskytnutí ubytovania, prepravy, prenájmu áut, stravovania alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, ak bol dohodnutý termín alebo termín dokončenia uvedený v zmluve;
 4. o digitálnom obsahu poskytovanom na nehmotnom nosiči dát, ak predávajúci začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a zároveň s týmto súhlasom spotrebiteľ vyhlásil, že stratí svoj jej právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia a spoločnosť zaslala spotrebiteľovi potvrdenie.

Informácie o záruke na výrobok a záruke príslušenstva pre zaručenie súladu tovaru so spotrebiteľskými zmluvami

Táto časť informácií pre spotrebiteľa vychádza z poverenia § 11 ods. 5 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.)

Nariadenie vlády 45/2014 (II.26.) vypracované s prihliadnutím na prílohu č.3

Informácie pre spotrebiteľa sa vzťahujú len na Kupujúcich, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia, pravidlá pre kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov, sú uvedené v samostatnej kapitole.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade spotrebiteľskej zmluvy

Požiadavky na zmluvné plnenie sa vo všeobecnosti vzťahujú na tovar predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy a tovar obsahujúci digitálny prvok

Tovar a plnenie musia byť v čase dodania v súlade s Nariadením 373/2021. (VI.30.) na požiadavky obsiahnuté v nariadení vlády.

Aby bolo plnenie považované za zmluvné pre Tovar, ktorý je predmetom zmluvy

musí zodpovedať popisu, množstvu, kvalite, druhu zahrnutému v zmluve a musí mať funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a ďalšie vlastnosti uvedené v zmluve.

musí byť vhodný na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom, na ktorý spotrebiteľ upozornil predávajúceho najneskôr pri uzatváraní zmluvy a ktorý predávajúci akceptoval, musí mať všetko príslušenstvo a návody na použitie uvedené v zmluve - vrátane uvedenia do prevádzky pokyny, pokyny na inštaláciu a podporu služieb zákazníkom – a musia poskytovať aktualizácie, ako je uvedené v zmluve.

Aby sa plnenie považovalo za v súlade so zmluvou - okrem Tovaru, ktorý je predmetom zmluvy

musí byť vhodný na účely, ktoré v prípade neexistencie právnych predpisov, technických noriem alebo technických noriem, ktoré príslušný kódex správania predpisuje pre rovnaký druh tovaru, musí mať množstvo, kvalitu, úžitkové vlastnosti a iné vlastnosti, ktoré spotrebiteľ môže dôvodne očakávať - najmä funkčnosť, kompatibilitu, z hľadiska prístupnosti, náväznosti a bezpečnosti - ktorá je obvyklá pre rovnaký druh Tovaru, s prihliadnutím na verejné vyhlásenie Predávajúceho, jeho zástupcu alebo inej osoby zapojenej do obchodného reťazca ku konkrétnemu vlastnosti Tovaru - najmä v reklame alebo na etikete

musí mať príslušenstvo a návody, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať – vrátane obalu a návodu na montáž – a musí zodpovedať charakteristikám a popisu Tovaru, ktorý spoločnosť pred uzavretím zmluvy prezentuje ako vzorky, modely alebo skúšobné verzie. .

Tovar nemusí spĺňať vyššie uvedené verejné vyhlásenie, ak to Predávajúci preukáže

o verejnom vyhlásení nevedel a ani o ňom nemusel vedieť, verejné vyhlásenie už bolo v čase uzavretia zmluvy vhodným spôsobom opravené, alebo verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť právo oprávnenej strany. rozhodnutie o uzavretí zmluvy.

Nesprávne plnenie zmluvy o predaji tovaru

Predávajúci plní nesprávne, ak vada tovaru vznikla neodbornou montážou, za predpokladu, že

 1. uvedenie do prevádzky je súčasťou kúpnej zmluvy a bolo vykonané predávajúcim alebo bolo vykonané na zodpovednosť predávajúceho; posadnutosť
 2. uvedenie do prevádzky musel vykonať spotrebiteľ a neodborné uvedenie do prevádzky je výsledkom nedostatkov v pokynoch na uvedenie do prevádzky poskytnutých Predávajúcim - alebo v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky zo strany poskytovateľa digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Ak tovar podľa kúpnej zmluvy uvedie do prevádzky predávajúci, alebo ak uvedenie do prevádzky prebehne na zodpovednosť predávajúceho, plnenie sa musí považovať za skončené zo strany predávajúceho ukončením uvedenia do prevádzky.

Ak v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpna zmluva predpokladá nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb po určitú dobu, zodpovedá predávajúci za vadu tovaru súvisiacu s digitálnym obsahom, ak sa vada vyskytne v prípade nepretržitej prevádzky po dobu nepresahujúcu dva roky od dodania tovaru za dva roky; alebo sa vyskytuje alebo sa stáva rozpoznateľným.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy

V prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky musí predávajúci zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o takých aktualizáciách digitálneho obsahu tovaru alebo súvisiacej digitálnej služby – vrátane bezpečnostných aktualizácií – ktoré sú potrebné na zachovanie súladu tovaru zmluvy a musí tiež zabezpečiť, aby ich dostal aj spotrebiteľ.

Sprístupnenie aktualizácie Predávajúcemu v prípade kúpnej zmluvy

poskytuje jednorazovú službu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, potom ju môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať na základe druhu a účelu tovaru a digitálnych prvkov, ako aj jedinečných okolností a povahy zmluvy; alebo digitálny obsah poskytuje nepretržitú službu počas stanoveného obdobia, potom v prípade nepretržitej služby s trvaním nepresahujúcim dva roky musí byť poskytovaný počas obdobia dvoch rokov od dodania tovaru.

Ak spotrebiteľ nenainštaluje poskytnuté aktualizácie v primeranej lehote, predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak vznikla výlučne neaplikovaním príslušnej aktualizácie za predpokladu, že

 1. predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa ; a
 2. nenainštalovanie aktualizácie zo strany spotrebiteľa alebo nesprávna inštalácia aktualizácie zo strany spotrebiteľa nemožno pripísať neúplnosti návodu na inštaláciu poskytnutého Predávajúcim .

Vadné plnenie nemožno zistiť, ak spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy obdržal osobitnú informáciu o tom, že sa konkrétna vlastnosť tovaru odlišuje od tu popísaného a pri uzatváraní kúpnej zmluvy túto odchýlku spotrebiteľ osobitne a výslovne akceptoval.

Požiadavky zmluvného plnenia pri predaji digitálneho obsahu predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy

Predávajúci dodáva a poskytuje digitálny obsah spotrebiteľovi. Ak nedôjde k inej dohode medzi stranami, predávajúci bez zbytočného odkladu poskytne spotrebiteľovi digitálny obsah v najnovšej verzii dostupnej v čase uzavretia zmluvy.

Služba sa považuje za dokončenú, keď digitálny obsah alebo akékoľvek riešenie potrebné na prístup k nemu alebo na jeho stiahnutie boli doručené spotrebiteľovi alebo na fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si spotrebiteľ na tento účel zvolil.

Predávajúci musí zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o takýchto aktualizáciách digitálneho obsahu – vrátane bezpečnostných aktualizácií –, ktoré sú potrebné na zachovanie zmluvnej zhody digitálneho obsahu, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a aby ich dostal.

Ak sa na základe zmluvy poskytovanie digitálneho obsahu vykonáva nepretržite počas stanoveného obdobia, musí byť počas celej doby trvania zmluvy zabezpečený súlad plnenia s digitálnym obsahom.

Ak si spotrebiteľ nenainštaluje aktualizácie poskytnuté Predávajúcim v primeranej lehote, Predávajúci nezodpovedá za výpadok služby, ak je výsledkom výlučne neaplikovania príslušnej aktualizácie, za predpokladu, že

predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa; a nenainštalovanie aktualizácie zo strany spotrebiteľa alebo nesprávna inštalácia aktualizácie zo strany spotrebiteľa nemožno pripísať neúplnosti návodu na inštaláciu dodaného Predávajúcim.

Vadné plnenie nemožno zistiť, ak spotrebiteľ v čase uzatvárania zmluvy obdržal osobitnú informáciu o tom, že konkrétna vlastnosť digitálneho obsahu sa odlišuje od tu definovaných požiadaviek, a spotrebiteľ v čase uzatvárania zmluvy osobitne a výslovne akceptoval túto odchýlku.

Predávajúci plní nesprávne, ak chyba v službe digitálneho obsahu vyplýva z neodbornej integrácie do digitálneho prostredia spotrebiteľa, ak

integrácia digitálneho obsahu bola vykonaná predávajúcim alebo bola integrácia vykonaná na zodpovednosť predávajúceho; alebo digitálny obsah musí integrovať spotrebiteľ a neodborná integrácia bola spôsobená nedostatkami v pokynoch na integráciu poskytnutých Predávajúcim.

Ak zmluva predpokladá nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby po určitú dobu, predávajúci zodpovedá za chybu súvisiacu s digitálnym obsahom, ak sa chyba vyskytne alebo bude zistiteľná počas doby uvedenej v zmluve.

Ak je v zmluve dohodnutá jednorazová služba alebo séria jednotlivých servisných úkonov, treba, pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladať, že vada, ktorú spotrebiteľ rozpoznal do jedného roka odo dňa plnenia, existovala už v čase plnenia. Predávajúci zároveň nekoná chybne, ak preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nie je kompatibilné s technickými požiadavkami digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a spotrebiteľa o tom pred uzavretím zmluvy jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval. zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný spolupracovať s Predávajúcim, aby sa Predávajúci – s využitím nástrojov dostupných z technického hľadiska, ktoré vyžadujú od spotrebiteľa čo najmenší zásah – uistil, že príčinou chyby je digitálne prostredie spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nesplní túto povinnosť súčinnosti po tom, čo ho predávajúci o tejto povinnosti pred uzavretím zmluvy jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval, znáša spotrebiteľ dôkazné bremeno, že

vada uznaná do jedného roka od plnenia existovala už v čase plnenia, alebo služba postihnutá vadou uznanou počas zmluvného obdobia nebola v súlade so zmluvou počas doby plnenia služby v súlade so zmluvou.

Záruka na príslušenstvo

V akom prípade môžete uplatniť svoje právo na záruku na príslušenstvo?

V prípade chybného plnenia zo strany Predávajúceho si môžete uplatniť u Predávajúceho záručný nárok na príslušenstvo v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľskej zmluvy Nariadením vlády 373/2021 (VI.30) .

Na aké práva máte nárok na základe vašej záručnej reklamácie?

Podľa vlastného výberu môžete využiť nasledujúce záručné nároky na príslušenstvo:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie vami zvolenej požiadavky nie je nemožné alebo by pre Predávajúceho znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zníženie náhrady alebo v krajnom prípade môžete od zmluvy odstúpiť.

Môžete preniesť z vášho vybraného práva na záruku na príslušenstvo na iné, ale budete znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy treba vychádzať z toho, kým sa nepreukáže opak, že vada uznaná do jedného roka odo dňa dodania tovaru a tovaru obsahujúceho digitálne prvky existovala už v čase dodania tovaru, pokiaľ nie je týmto predpokladom nezlučiteľné s povahou tovaru alebo povahou vady.

V prípade použitého tovaru sa záručné a záručné práva líšia od všeobecných pravidiel. Pri použitom Tovare môžeme hovoriť aj o vadnom plnení, treba však prihliadať na okolnosti, za ktorých mohol Kupujúci výskyt niektorých vád očakávať. V dôsledku zastarania sa stále častejšie vyskytujú určité vady, v dôsledku čoho nemožno predpokladať, že použitý Tovar môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený. Na základe toho môže kupujúci uplatniť svoje záručné práva len na vady, ktoré sú mimo vady vyplývajúce z používania a ktoré vznikli nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Kupujúci, ktorý je považovaný za Spotrebiteľa, bol o tejto skutočnosti informovaný už pri kúpe, Poskytovateľ služby nezodpovedá za známu vadu.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť tovar do súladu so zmluvou, ak oprava alebo výmena nie je možná, alebo ak by to malo za následok neprimerané dodatočné náklady Predávajúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane hodnoty, ktorú predstavuje Tovar v bezchybnom stave, ako napr. ako aj závažnosť porušenia zmluvy.

Spotrebiteľ je tiež oprávnený – v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy – požadovať poskytnutie pomernej náhrady alebo vypovedať kúpnu zmluvu, ak

Predávajúci opravu alebo výmenu nevykonal, alebo ju vykonal, ale úplne alebo čiastočne nesplnil nasledujúce podmienky

Predávajúci je povinný zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady

ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru - predtým, ako sa vada stala rozpoznateľnou, potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, umiestnenie alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.

odmietol uviesť tovar do súladu so zmluvou

došlo k opakovanej chybe pri plnení, a to aj napriek tomu, že sa predávajúci snažil uviesť tovar do súladu so zmluvou

vada plnenia má takú závažnosť, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité skončenie kúpnej zmluvy, alebo sa predávajúci nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé, že spoločnosť neobdržíte tovar v primeranej lehote alebo bez toho, aby došlo k výraznému poškodeniu záujmov spotrebiteľa uzavrieť zmluvu.

Ak chce spotrebiteľ ukončiť kúpnu zmluvu z dôvodu chybného plnenia, dôkazné bremeno preukázania, že chyba nie je významná, nesie predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený zadržať zostávajúcu časť kúpnej ceny - v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy - úplne alebo sčasti, kým predávajúci nesplní svoje povinnosti súvisiace so zhodou plnenia so zmluvou a s vadným plnením. Všeobecným pravidlom je, že:

Predávajúci je povinný zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady

ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru - predtým, ako sa vada stala rozpoznateľnou, potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, umiestnenie alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru sa počíta od okamihu, keď spotrebiteľ informoval spoločnosť o vade.

Spotrebiteľ musí dať tovar k dispozícii spoločnosti, aby mohla dokončiť opravu alebo výmenu.

Doručenie náhrady je proporcionálne, ak sa jej výška rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru, na ktorý má Spotrebiteľ v prípade zmluvného plnenia nárok, a hodnotou skutočne prijatého tovaru Spotrebiteľom.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné uplatniť právnym vyhlásením adresovaným Predávajúcemu s vyjadrením rozhodnutia o odstúpení.

Ak sa chybné plnenie týka len určitej časti tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy a sú u nich podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, môže Spotrebiteľ vypovedať kúpnu zmluvu len ohľadom tovaru s vadami, ale aj vo vzťahu k akémukoľvek ďalšiemu tovaru nadobudnutému spolu s nimi, ak nemožno od spotrebiteľa rozumne očakávať, že si ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v celom rozsahu alebo v časti týkajúcej sa tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy,

Spotrebiteľ je povinný vrátiť dotknutý tovar Predávajúcemu na náklady Predávajúceho a Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi bezodkladne vrátiť kúpnu cenu zaplatenú za dotknutý tovar, len čo obdrží tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru.

Aká je lehota na uplatnenie záručného nároku?

Chybu ste povinný nahlásiť ihneď po jej zistení. Chyba nahlásená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa považuje za chybu nahlásenú bezodkladne. Zároveň by sme vás chceli upozorniť na skutočnosť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby od uzavretia zmluvy si už nemôžete uplatniť svoje práva zo záruky na príslušenstvo.

časť doby opravy, počas ktorej Kupujúci nemôže používať Tovar podľa určenia .

Premlčacia lehota na uplatnenie záruky príslušenstva na časť Tovaru, ktorej sa týka výmena alebo oprava, začína plynúť odznova. Toto pravidlo sa musí použiť aj vtedy, ak v dôsledku opravy vznikne nová chyba.

Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitá vec, môžu sa zmluvné strany dohodnúť aj na kratšej premlčacej dobe; ani v tomto prípade nemožno platne určiť premlčaciu dobu kratšiu ako jeden rok.

Od koho si môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo?

Svoj nárok na záruku príslušenstva môžete uplatniť u Predajcu.

Aké ďalšie podmienky existujú na uplatnenie práv zo záruky na príslušenstvo?

Do jedného roka odo dňa dodania nie je žiadna iná podmienka pre uplatnenie Vašej reklamácie na príslušenstvo okrem nahlásenia vady, ak preukážete, že tovar dodal Predávajúci. Po uplynutí jedného roka od plnenia ste však už povinný preukázať, že Vami uznaná vada existovala už v čase plnenia.

Záruka na produkt

V akom prípade môžete uplatniť svoju záruku na produkt?

V prípade vady hnuteľnej veci (Tovaru) si môžete - podľa vlastného výberu - uplatniť záručnú reklamáciu príslušenstva alebo reklamáciu produktu.

Aké práva máte na základe záručného nároku na výrobok?

Ako reklamáciu produktu môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného Tovaru.

V akom prípade sa tovar považuje za chybný?

Tovar je chybný, ak nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám platným v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

Aká je lehota na uplatnenie záruky na výrobok?

Svoj nárok na záruku na výrobok si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po tomto termíne toto právo stratíte.

Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?

Svoj nárok na záruku na produkt si môžete uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci. Chybu Tovaru musíte preukázať v prípade reklamácie produktu.

V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:

vyrobila alebo uviedla na trh Tovar mimo svojej podnikateľskej činnosti, príp

vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia Tovaru na trh, alebo vada Tovaru vyplýva z aplikácie právnych predpisov alebo kogentných úradných predpisov.

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie.

Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady nie je možné súbežne uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok súčasne. V prípade úspešného uplatnenia záruky na výrobok si však môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravenú súčiastku voči výrobcovi.

Záruka

V akom prípade môžete uplatniť svoju záruku?

151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) V zmysle nariadenia vlády je predávajúci povinný poskytnúť záruku na nový tovar dlhodobej spotreby uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky (napr.: technický tovar, náradie, stroje), ako aj jeho príslušenstvo a komponenty v rozsahu tam uvedenom (ďalej v bode - spoločne len spotrebný tovar) v prípade predaja.

Práva zo záruky je možné uplatniť so záručným listom, ktorý nemožno podmieňovať vrátením otvoreného obalu spotrebného tovaru spotrebiteľom. V prípade, že záručný list nebude spotrebiteľovi poskytnutý, uzavretie zmluvy je potrebné považovať za preukázané, ak spotrebiteľ predloží pokladničný blok preukazujúci zaplatenie protihodnoty - faktúru alebo pokladničný blok vystavený na základe všeobecného zákona o dani z obratu. . V tomto prípade je možné uplatniť práva vyplývajúce zo záruky dokladom o zaplatení protihodnoty.

Okrem toho môže predávajúci dobrovoľne prevziať záruku, pričom v takom prípade musí zákazníkovi, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, poskytnúť záručné vyhlásenie.

Záručný list musí byť Spotrebiteľovi sprístupnený na trvanlivom dátovom nosiči najneskôr pri dodaní tovaru.

Záručné vyhlásenie musí obsahovať:

jednoznačné vyhlásenie, že v prípade chybného plnenia tovaru má Spotrebiteľ právo na bezplatné uplatnenie práv zo záruky na príslušenstvo podľa zákona, tieto práva nie sú zárukou dotknuté, meno a adresa osoby zodpovedný za záruku

postup, ktorý má Spotrebiteľ dodržať pri potvrdení záruky, popis tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje a záručné podmienky, kúpnu cenu Tovaru.

Na aké práva a v akom časovom rámci máte nárok v prípade povinnej záruky?

Záručné práva

Na základe práva zo záruky môže kupujúci uplatniť nárok na opravu alebo výmenu, požadovať zníženie ceny v prípadoch ustanovených zákonom alebo v konečnom dôsledku odstúpiť od zmluvy, ak oprávnený nevykonal opravu alebo výmenu, nie je schopný splniť túto povinnosť v primeranej lehote a zároveň chrániť záujmy držiteľa práv, alebo ak zanikol záujem držiteľa práv o opravu alebo výmenu.

Kupujúci môže uplatniť svoj nárok na opravu priamo v sídle predávajúceho, na ktoromkoľvek mieste, pobočke a v servise určenom predávajúcim na záručnom liste.

Termín overenia

Záručnú reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe, záručná doba sa riadi čl. (IX. 22.) Podľa nariadenia vlády:

 1. Jeden rok v prípade predajnej ceny 10 000 HUF, ale nepresahujúcej 100 000 HUF,
 2. V prípade predajnej ceny presahujúcej 100 000 HUF, ale nepresahujúcej 250 000 HUF, dva roky, c. Tri roky nad predajnou cenou 250 000 HUF.

Nedodržanie týchto lehôt má za následok stratu práv, avšak v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje odo dňa dodania na opravu o dobu, počas ktorej zákazník nemohol spotrebný tovar užívať podľa určenia . kvôli defektu .

Záručná doba začína plynúť odovzdaním spotrebného tovaru kupujúcemu, alebo ak uvedenie do prevádzky vykoná predávajúci alebo jeho splnomocnenec, začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky.

Ak kupujúci uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch odo dňa odovzdania, začne plynúť záručná doba deň odovzdania spotrebného tovaru.

Pravidlá súvisiace s vybavovaním záručných reklamácií

Predávajúci sa musí pri vybavovaní opravy snažiť o ukončenie opravy do 15 dní. Lehota na opravu začína plynúť od prijatia spotrebného produktu.

Ak doba trvania opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny.

Ak pri prvej oprave spotrebného tovaru v záručnej dobe predávajúci zistí, že spotrebný tovar nie je možné opraviť, je povinný spotrebný tovar vymeniť do ôsmich dní, ak kupujúci nenariadi inak. Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu do ôsmich dní od vystavenia faktúry alebo pokladničného dokladu na základe všeobecného zákona o dani z obratu na doklade o zaplatení protihodnoty za tovar. spotrebiteľský predmet predložený spotrebiteľom.

Zákazník akceptovaním Všeobecných obchodných podmienok súhlasí s poskytnutím informácií elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na preukázanie prijatia Zákazníkom.

Ak Predávajúci nemôže opraviť spotrebný tovar do 30 dní:

ak s tým Kupujúci súhlasil, môže byť náprava pre neho vykonaná aj neskôr, príp

ak Zákazník nesúhlasí s následným vykonaním opravy, alebo sa v tejto súvislosti nevyjadril, musí byť spotrebný tovar vymenený do ôsmich dní po márnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty, alebo

ak zákazník nesúhlasí s následným vykonaním opravy, alebo sa v tejto súvislosti nevyjadril, ale spotrebný tovar nie je možné vymeniť, je potrebné, aby mu bola vrátená predajná cena uvedená na faktúre alebo účtenke za spotrebný tovar. do ôsmich dní po neúspešnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty.

Ak je spotrebný tovar chybný už štvrtýkrát , má kupujúci nárok na:

pre opravu kontaktujte Predávajúceho, príp

namiesto žiadosti o opravu zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník 6:159. požadovať od Predávajúceho pomerné zníženie kúpnej ceny na základe § (2) písm. b), príp

ak kupujúci tieto práva (oprava, zníženie ceny) nevyužije alebo sa v súvislosti s nimi nevyjadril, musí byť spotrebný tovar vymenený do 8 dní, ak výmena spotrebného tovaru nie je možná, uvedená predajná cena na faktúre alebo prevzatí spotrebného tovaru mu musí byť vrátená do ôsmich dní.

Spotrebný tovar s pevným pripojením, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa nariadenia vlády 151/2003, alebo tovar ťažší ako 10 kg, alebo ktorý nie je možné prepravovať ako príručná batožina v MHD - s výnimkou vozidiel - je potrebné opraviť na mieste prevádzky. V prípade, že opravu nie je možné vykonať na mieste prevádzky, demontáž a montáž, ako aj doručenie a vrátenie zabezpečí firma, alebo - v prípade požiadavky na opravu potvrdenej priamo v servise - opravárenský servis.

Výnimky zo záruky

Ustanovenia uvedené v časti „Pravidlá vybavovania záručných reklamácií“ sa nevzťahujú na elektrické bicykle, elektrické kolobežky, štvorkolky , motocykle, mopedy, autá, obytné automobily, karavany, prívesy, prívesy a motorové plavidlá.

V prípade tohto Tovaru je však Predávajúci povinný snažiť sa splniť požiadavku na opravu do 15 dní.

Ak doba trvania opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny.

Ako súvisí záruka s inými záručnými právami?

Záruka platí popri záručných právach (záruka na výrobok a príslušenstvo), zásadný rozdiel medzi všeobecnými záručnými právami a zárukou je v tom, že v prípade záruky má spotrebiteľ výhodnejšie dôkazné bremeno.

Počas doby povinnej záruky nesmie dobrovoľný záručný záväzok predávajúceho obsahovať podmienky pre spotrebiteľa, ktoré sú nevýhodnejšie ako práva vyplývajúce z pravidiel povinnej záruky. Potom však možno podmienky dobrovoľnej záruky voľne určiť, záruka však v tomto prípade nemusí mať vplyv na existenciu zákonných práv spotrebiteľa, vrátane tých, ktoré sú založené na záruke na príslušenstvo.

Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní

V prípade predaja cez internetový obchod platí aj inštitút žiadosti o výmenu do troch pracovných dní. 151/2003 žiadosť o výmenu do troch pracovných dní. (IX. 22.) V prípade nového tovaru dlhodobej spotreby ho možno validovať podľa nariadenia vlády, podľa ktorého, ak niekto potvrdí inštitút žiadosti o výmenu do 3 pracovných dní, predávajúci si to musí vyložiť tak, že Tovar bol chybný už v čase predaja a je potrebné, aby ste Tovar bez ďalšieho vymenili.

Kedy je Predávajúci oslobodený od záručnej povinnosti?

Predávajúci sa zbaví záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po plnení.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre tú istú závadu si nemôžete uplatniť nárok zo záruky na príslušenstvo a zo záruky, ani nárok na záruku a záruku na výrobok súčasne, ale inak si majú nárok na práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na záručné nároky.

 

Informácie o záruke na produkt a záruke príslušenstva pre záruku zhody tovaru v prípade Kupujúcich, ktorí nie sú klasifikovaní ako spotrebitelia

Všeobecné pravidlá záručných práv

Zákazník, ktorý nie je považovaný za spotrebiteľa, môže podľa svojho výberu uplatniť nasledujúce záručné nároky na príslušenstvo:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie vami zvolenej požiadavky nie je nemožné alebo by pre Predávajúceho znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zaslanie náhrady, alebo Kupujúci môže vadu na náklady Predávajúceho opraviť alebo dať opraviť niekomu inému, alebo - v poslednom prípade - odstúpiť od zmluvy.

Môžete preniesť z vášho vybraného práva na záruku na príslušenstvo na iné, ale budete znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade použitého tovaru sa záručné a záručné práva líšia od všeobecných pravidiel. Pri použitom Tovare môžeme hovoriť aj o vadnom plnení, treba však prihliadať na okolnosti, za ktorých mohol Kupujúci výskyt niektorých vád očakávať. V dôsledku zastarania sa stále častejšie vyskytujú určité vady, v dôsledku čoho nemožno predpokladať, že použitý Tovar môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený. Na základe toho môže kupujúci uplatniť svoje záručné práva len na vady, ktoré sú mimo vady vyplývajúce z používania a ktoré vznikli nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Kupujúci, ktorý je považovaný za Spotrebiteľa, bol o tejto skutočnosti informovaný už pri kúpe, Poskytovateľ služby nezodpovedá za známu vadu.

V prípade kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov, je lehota na uplatnenie záručného práva 1 rok, ktorá začína plynúť dňom plnenia (odovzdania).

Záruka a záruka na produkt

Záruka na produkt a povinná záruka sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia.

Ak Predávajúci dobrovoľne poskytuje záruku na daný Produkt, bude to uvedené samostatne pri kúpe Produktu.

Ak výrobca poskytuje na tovar záruku výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na nespotrebiteľov, možno ju uplatniť priamo u výrobcu

 

Systém hlásenia zneužitia

Naša spoločnosť je XXV . prevádzkuje systém hlásenia zneužívania v súlade so zákonom o sťažnostiach, hláseniach verejného záujmu a predpismi súvisiacimi s hlásením zneužívania, ktorý možno nájsť na adrese:

https://panassdoboz.hu/rapid-metal-kft/

 

 

 

Beží na TCPDF (www.tcpdf.org)

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum prijatia: 2024-03-23

V prípade prekladu tohto dokumentu do akéhokoľvek jazyka je smerodajný maďarský text.

správca údajov

Názov: Rapid Metal Kft

Sídlo: 2855 Bokod, Komáromi utca 16.

Poštová adresa, vybavovanie sťažností: 2855 Bokod, Komáromi utca 16.okod, Komáromi utca 16.

E-mail: info@trendify.sk

Telefónne číslo: +36706222347

Webstránka: https://www. trendify.sk

 

Poskytovateľ hostingu

Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. E-mailová adresa: unas@unas.hu Telefónne číslo:

Popis spracovania údajov pri prevádzke internetového obchodu

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov týkajúce sa prevádzky internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len: Nariadenie, GDPR) a CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv.) na základe

Informácie o používaní cookies

Čo je to cookie?

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané cookies. Súbor cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a číslic, ktoré naša webová stránka posiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromaždiť niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré však obsahujú individuálny identifikátor – tajné, náhodne vygenerované číslo uložené vo vašom zariadení, čím sa zabezpečí vaša identifikácia. Doba prevádzky každého súboru cookie je uvedená v príslušnom popise každého súboru cookie.

Právne pozadie a právny základ cookies:

V zásade rozlišujeme tri typy cookies: cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku, ktoré slúžia správnemu fungovaniu Webovej stránky, cookies na štatistické účely a cookies na marketingové účely.

Právnym základom správy údajov je váš súhlas v prípade cookies na štatistické a marketingové účely na základe článku 6 (1) bod a) Nariadenia, ako aj právny základ potrebný na zabezpečenie prevádzky Webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia záujem, v prípade cookies nevyhnutných na prevádzku.

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webom:

Cookies nevyhnutné pre prevádzku:

Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, niektoré funkcie vám nemusia byť dostupné.

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je až do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Vekovo obmedzený obsah cookie: Tieto súbory cookie zaznamenávajú schválenie obsahu s vekovým obmedzením a to, že dotknutá osoba má viac ako 18 rokov a ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie odporúčaných produktov: Pomocou funkcie „odporúčať priateľovi“ zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Jeho životnosť je 60 dní.

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: Zisťuje zariadenie používané návštevníkom a prepína na úplné zobrazenie na mobile. Jeho životnosť je 365 dní.

Cookie akceptovanie cookies: Keď prídete na stránku, súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Jeho životnosť je 365 dní.

Logout #2 cookie: Podľa možnosti #2 systém odhlási návštevníka po 90 dňoch. Jeho životnosť je 90 dní.

Backendový identifikačný súbor cookie: Identifikátor backendového servera obsluhujúceho stránku. Jeho životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbory cookie Barion Pixel Pri používaní platobného riešenia Barion používa spoločnosť Barion Payment Zrt. na predchádzanie podvodom súbory cookie (sú to súbory cookie ba_vid, ba_vid.xxx a ba_sid), ktoré tiež spravujú osobné údaje (profil). V prípade platby Barion môže tento Predajca zabezpečiť platbu iba pomocou týchto súborov cookie, nie je možné ich vypnúť. Účel súboru cookie ba_vid na základe informácií o súbore cookie Barion: odfiltrovať podvody s bankovými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta. zariadenie používané Kupujúcim a jeho zvyky pri prehliadaní. Používanie cookies je nevyhnutné na rozpoznanie podvodníkov. Súbor cookie zaisťuje, že vieme o údajoch zo zvykov prehliadania, ktoré pochádzajú od používateľa. Účel súboru cookie ba_vid.xxx na základe informácií o súbore cookie Barion: odfiltrovať podvody s bankovými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta používaného zariadenia. zo strany zákazníka a zvyklostí pri prehliadaní. Súbor cookie zabezpečuje, že spoločnosť Barion Zrt. môže sledovať návyky prehliadania medzi dvoma reláciami na danej webovej lokalite. Zhromažďujú sa tieto údaje: ba_vid, ID súvisiace s používateľom, čo je hash zostavený z vlastností prehliadača, na základe časovej pečiatky prvej, aktuálnej a poslednej návštevy danej webovej stránky, ID aktuálnej relácie, povolenia na tretí -party cookies Účelom súboru cookie ba_sid je na základe informácií od spoločnosti Barion Cookie: skríning podvodov s bankovými kartami na základe digitálneho odtlačku prsta zariadenia používaného zákazníkom a zvykov prehliadania. Súbor cookie zabezpečuje, že reláciu možno identifikovať na webových stránkach spoločnosti Barion Zrt. Doba uchovávania súborov cookie ba_vid a ba_vid.xxx je 1,5 roka od poslednej aktualizácie, doba uchovávania súboru cookie ba_sid je 30 minút. Údaje uchováva spoločnosť Barion Zrt. Informácie o súboroch cookie Barion sú dostupné tu: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ Súbory cookie na štatistické účely:

Súbor cookie Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách ich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a oznamovanie štatistických údajov o používaní webovej stránky bez individuálnej identifikácie návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie používaným službou Google Analytics je súbor cookie „__ga“. Okrem správ generovaných zo štatistík používania webových stránok možno službu Google Analytics – spolu s niektorými z vyššie popísaných súborov cookie pre reklamy – použiť aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch Google (ako je vyhľadávanie Google) a na internete. Referenčné cookies: Zaznamenávajú externú stránku, z ktorej návštevník na stránku prišiel. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Last viewed product cookie: Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.

Posledná prezeraná kategória cookie: Zaznamenáva poslednú prezeranú kategóriu. Jeho životnosť je 60 dní.

Košík cookie: Zaznamenáva produkty vložené do košíka. Jeho životnosť je 365 dní.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Zaznamenáva podmienky pre zobrazenie inteligentných ponúk (napr. bol návštevník už na stránke, má objednávku). Jeho životnosť je 30 dní.

Marketingové súbory cookie:

Súbor cookie Google Adwords Keď niekto navštívi našu stránku, ID súboru cookie návštevníka sa pridá do remarketingového zoznamu. Google používa súbory cookie, ako sú súbory cookie NID a SID, v produktoch Google, napríklad na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo Vyhľadávaní Google. Takéto súbory cookie napríklad používa na zapamätanie vašich nedávnych vyhľadávaní, vašich predchádzajúcich interakcií s reklamami alebo výsledkami vyhľadávania od určitých inzerentov a vašich návštev na webových stránkach inzerentov. Sledovanie konverzií služby AdWords používa súbory cookie. Na sledovanie predaja a iných konverzií vyplývajúcich z reklamy sa v počítači používateľa ukladajú súbory cookie, keď táto osoba klikne na reklamu. Niektoré z bežných použití súborov cookie sú: výber reklám na základe toho, čo je pre používateľa relevantné, zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampane a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré už používateľ videl.

Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook pixel je kód, pomocou ktorého sa na webovej stránke pripravuje správa o konverziách, zostavuje sa cieľové publikum a majiteľ stránky získava podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú webovej stránky. Pomocou Facebook pixelu môžete návštevníkom webu zobrazovať personalizované ponuky a reklamy na rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

BarionMarketingConsent.xxx je uložiť vyhlásenie zainteresovaných strán o tom, či ste súhlasili so zhromažďovaním údajov z vašich zvyklostí pri prehliadaní a skúmaním vašich nákupných zvyklostí s cieľom zobrazovať personalizované reklamy a ponuky. Ak ste udelili súhlas, použijeme aj údaje zhromaždené súbormi cookie na predchádzanie podvodom s bankovými kartami a vaše zvyky pri prehliadaní na preskúmanie vašich nákupných zvyklostí, aby sme mohli zobrazovať personalizované reklamy a ponuky. Životnosť: 1,5 roka od poslednej aktualizácie

Súbor cookie Barion Media a inzerentov Jeho účelom je synchronizovať a priraďovať rôzne ID používateľov systému Barion a systému daného partnera. Cookies v rámci svojej prevádzky signalizujú serverom partnerov, aby si stiahli svoj vlastný súbor cookie s ID používateľa do prehliadača návštevníka webovej stránky. Týmto spôsobom sa budú spárovať identifikátory vygenerované v dvoch systémoch súčasne v jednom prehliadači. Viac informácií o odstránení súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-ellyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Režim súhlasu Google v2

Správca údajov integroval na svoju webovú stránku verziu Google Consent Mode v2 a zabezpečuje správu súhlasov a odmietnutí na základe novej verzie prostredníctvom panela súborov cookie. Na základe režimu súhlasu Google v2 používa spoločnosť Google okrem predchádzajúcich dvoch príznakov ( analytics_storage , ad_storage ) dva ďalšie príznaky, ktoré sa budú používať na ukladanie a čítanie súborov cookie na štatistické a reklamné účely:

ad_user_data: Všetky používateľské údaje, ktoré možno odoslať spoločnosti Google na reklamné účely. ad_personalization: Údaje používateľa môžu byť použité na účely personalizovanej reklamy, ako je napríklad remarketing.

Činnosť týchto dvoch prepínačov sa používa na určenie, či je povolené ukladanie a čítanie súborov cookie na štatistické alebo reklamné účely.

Údaje spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy

Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy môže byť implementovaných niekoľko prípadov správy údajov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracúvanie údajov súvisiacich s vybavovaním reklamácií a správou záruky sa vykonáva len v prípade, že uplatníte jedno z vyššie uvedených práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste iba návštevníkom internetového obchodu, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o správe údajov na marketingové účely, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely. Podrobnejšie spracúvanie údajov vykonávané za účelom uzavretia a plnenia zmluvy:

Kontakt

Ak nás napríklad kontaktujete s otázkou na produkt e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky. Predchádzajúci kontakt nie je povinný, môžete ho preskočiť a objednať z e-shopu kedykoľvek.

 

Spravované údaje

Údaje, ktoré ste poskytli pri kontakte.

 

Trvanie správy údajov

Údaje spracovávame len do ukončenia kontaktu.

 

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov zadaných pri registrácii môže prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. pri novom nákupe nemusí byť dotknutá osoba zadávaná znova). Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy

 

Spravované údaje

Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpeného Tovaru a dátum nákupu.

 

Trvanie správy údajov

Kým svoj súhlas neodvoláte.

 

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate Prevádzkovateľovi pri registrácii [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Spracovanie objednávky

Počas spracovania objednávok sú potrebné činnosti správy údajov za účelom plnenia zmluvy.

 

Spravované údaje

Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného Tovaru, číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Trvanie správy údajov

Údaje spracovávame po dobu 5 rokov podľa občianskoprávnej premlčacej doby.

 

Právny základ pre správu údajov

Plnenie zmluvy. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

 

Vystavenie faktúry

Proces správy údajov je realizovaný za účelom vystavenia faktúry v súlade s legislatívou a splnenia povinnosti uchovávania účtovných dokladov. The Sztv. Podľa § 169 ods. 1 až 2 musia hospodárske spoločnosti uchovávať účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce účtovníctvo.

 

Spravované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov

Faktúry vystavené Sztv. Na základe § 169 ods. (2) je potrebné ju uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry.

 

Právny základ pre správu údajov

CXXVII z roku 2007 o DPH. Na základe § 159 ods. 1 je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov na základe § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [Spracovanie údajov podľa § 6 ods. ) bod c) nariadenia].

Správa dát súvisiacich s dodaním tovaru

Proces správy údajov prebieha za účelom doručenia objednaného produktu.

 

Spravované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov

Prevádzkovateľ spravuje údaje až do doručenia objednaného tovaru.

 

Právny základ pre správu údajov

Plnenie zmluvy [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia].

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s dodaním tovaru

Meno príjemcu: Magyar Posta Zartkörűen Mukködő Reszvénytársaság

 Adresa adresáta: 1138 Budapešť, Dunavirág utca 2-6.

Telefónne číslo príjemcu: +36-1/767-8200

E-mailová adresa príjemcu: ugyfelszolgalat@posta.hu Webová stránka príjemcu: posta.hu

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Meno príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adresa adresáta: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa príjemcu: info@gls-hungary.com

Webová stránka adresáta: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Meno príjemcu: FoxPost Private Limited Company Adresa príjemcu: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Telefónne číslo príjemcu: +36 1/999-0-369

E-mailová adresa príjemcu: info@foxpost.hu Webová stránka príjemcu: foxpost.hu

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Meno príjemcu: Packeta Hungary Kft.

Adresa adresáta: Ezred utca 2, 1044 Budapešť.

Telefónne číslo príjemcu: +36 1 400 8806

E-mailová adresa príjemcu: info@packeta.hu Webová stránka príjemcu: packeta.hu

 

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Meno príjemcu: Packeta Hungary Kft.

Adresa adresáta: Ezred utca 2, 1044 Budapešť.

Telefónne číslo príjemcu: +36 1 400 8806

E-mailová adresa príjemcu: info@packeta.hu Webová stránka príjemcu: packeta.hu

 

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

 

Správa záruk a reklamácií

Na záruku a reklamáciu sa vzťahuje čl. (IV. 29.) Musíme konať podľa pravidiel vyhlášky NGM, ktorá určuje aj to, ako musíme vybaviť vašu pohľadávku.

 

Spravované údaje

19/2014 pri vybavovaní záručných a záručných reklamácií. (IV. 29.) Musíme konať podľa pravidiel vyhlášky NGM. Na základe vyhlášky sme povinní vyhotoviť záznam o nám oznámenej záruke alebo reklamácii, v ktorom zaznamenáme:

 1. vaše meno, adresa a vyhlásenie, že súhlasíte so spracovaním vašich údajov zaznamenaných v protokole v súlade s predpismi,
 2. názov a kúpnu cenu hnuteľnej veci predávanej v rámci zmluvy medzi vami a nami, c. dátum plnenia zmluvy,
 3. dátum oznámenia chyby,
 4. popis chyby,
 5. právo, ktoré chcete uplatniť na základe vašej záruky alebo záručného nároku, a
 6. spôsob vybavenia záruky alebo záručnej reklamácie alebo dôvod zamietnutia reklamácie alebo práva, ktoré sa má na jej základe uplatniť.

Ak od vás dostaneme zakúpený Tovar, musíme vám o tom vystaviť potvrdenie, ktoré musí obsahovať. vaše meno a adresu,

 1. údaje potrebné na identifikáciu veci,
 2. aj dátum prevzatia tovaru
 3. čas, kedy môžete dostať opravenú položku.

 

Trvanie správy údajov

Záznam o záruke alebo reklamácii spotrebiteľa je spoločnosť povinná uchovávať po dobu troch rokov odo dňa jej vyhotovenia a na požiadanie ho predložiť kontrolnému orgánu.

 

Právny základ pre správu údajov

Právnym základom pre správu údajov je 19/2014. (IV. 29.) Vyhláška NGM [4. Dodržiavanie zákonných povinností podľa § 1 a § 6 ods. 1] [Správa údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia].

Vybavovanie iných sťažností na ochranu spotrebiteľa

Proces správy údajov prebieha za účelom vybavovania sťažností na ochranu spotrebiteľa. Ak ste nás kontaktovali so sťažnosťou, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné.

 

Spravované údaje

Meno kupujúceho, telefónne číslo, emailová adresa, obsah reklamácie.

 

Trvanie správy údajov

Sťažnosti na ochranu spotrebiteľa sa uchovávajú 3 roky na základe zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Právny základ pre správu údajov

Je na vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa na nás obrátite so sťažnosťou, ak nás však kontaktujete, CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17/A. § (7) sťažnosť sme povinní uchovávať 3 roky [správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Správa údajov na marketingové účely Správa údajov v súvislosti so zasielaním newsletterov

Proces správy údajov prebieha za účelom zasielania newsletterov.

 

Spravované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov

Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov prihlásením sa na odber noviniek [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Správa údajov v súvislosti so zasielaním a zobrazovaním personalizovaných reklám

Proces správy údajov sa vykonáva za účelom zasielania reklamného obsahu, ktorý zodpovedá záujmom dotknutej osoby.

 

Spravované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov

Kým svoj súhlas neodvoláte.

 

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný, samostatný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov počas zberu údajov [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

 

Remarketing

Správa údajov ako remarketingová aktivita sa vykonáva pomocou súborov cookie.

 

Spravované údaje

Údaje spravované súbormi cookie špecifikovanými v informáciách o súboroch cookie.

 

Trvanie správy údajov

Doba uchovávania údajov daného súboru cookie, viac informácií nájdete tu: Všeobecné informácie o súboroch cookie Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/ Informácie o službe Google Analytics: https://developers.google.com/ analytics/devguides/ collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu Informácie o Facebooku:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov používaním webovej stránky [správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia].

Dodatočná správa údajov

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o podstatných okolnostiach spracúvania údajov (právne pozadie a právny základ spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania údajov).

Príjemcovia osobných údajov Spracovanie údajov zamerané na uchovávanie osobných údajov

Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webstránka: unas.hu

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte právo na prístup k osobným údajom.

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: UNAS Online Kft.

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas@unas.hu

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre zasielanie noviniek.

 

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Centrála spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: https://www.intuit.com/privacy/statement/

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre zasielanie noviniek.

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: MailerLite Limited, spoločnosť registrovaná v Írsku Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Írsko Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém:

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: mailerlite.com

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre zasielanie noviniek.

Správa údajov súvisiacich s účtovníctvom

Meno spracovateľa údajov: P.Soft2000 Accounting Office and Computer Company Limited Liability Company Sídlo spracovateľa údajov: 2800 Tatabánya, Kamilla utca 2 Telefónne číslo spracovateľa údajov:  

E-mailová adresa spracovateľa údajov: psoftkft@gmail.com Webová stránka spracovateľa údajov:

Spracovateľ údajov sa na základe písomnej zmluvy so správcom údajov podieľa na vedení účtovných dokladov. Pritom Spracovateľ údajov poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa bezodkladne vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou

Názov spracovateľa údajov: Számlázz.hu Kboss.hu Kft.

Telefónne číslo spracovateľa údajov:  

E-mailová adresa spracovateľa údajov:

Webová stránka spracovateľa údajov: szamlazz.hu

Spracovateľ údajov sa na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov podieľa na evidencii účtovných dokladov. Pritom Spracovateľ údajov poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa vymaže.

Správa údajov týkajúcich sa online platieb

Meno správcu údajov: Barion Payment Inc.

Sídlo prevádzkovateľa údajov:

Telefónne číslo prevádzkovateľa údajov:  

E-mailová adresa prevádzkovateľa údajov:

Webová stránka prevádzkovateľa: barion.hu

Poskytovateľ platobných služieb sa na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov podieľa na realizácii online platby, pri ktorej sú údaje v priebehu nákupného procesu prenesené poskytovateľovi online platobných služieb. Pritom poskytovateľ online platobných služieb nakladá s fakturačným menom, menom a adresou, číslom objednávky a dátumom dotknutej osoby v súlade s vlastnými pravidlami správy údajov.

Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb online transakčné údaje potrebné na platobnú transakciu iniciovanú poskytovateľom platobných služieb online.

Právny základ prenosu údajov: plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany zákazníka a v prípade online platby prenos údajov podľa do tohto bodu sa vyžaduje na zaplatenie

Iní spracovatelia údajov

Arukereso.hu

www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., DIČ: 24868291-2-42, IČO: 01-09-186759) Pre prevádzku programu dôveryhodného obchodu po nákupe tu zákazníka e-mailová adresa a Názov ním zakúpeného Tovaru je arukereso.hu budú preposlané na Účel prenosu údajov: vyžiadanie a zobrazenie spätnej väzby od zákazníkov. Takto prenášané osobné údaje ukladá spoločnosť Online Comparison Shopping Kft. na www.arukereso.hu Spravuje sa v súlade s jej politikou ochrany údajov a správy údajov. Online Comparison Shopping KFT sa považuje za správcu údajov prenášaných v tomto kole.

olchosbbat.hu

Názov: ReachRise Digital Zrt.

Adresa: 1139 Budapešť, Váci út 99-105. 3. em

E-mail: info@olcsobbat.hu

Informácie o správe údajov: https://www.olcsobbat.hu/olcsobbatrol/adatvedelem/

 

Glami.hu, Glami.sk

Spoločnosť: Inspigroup Ltd.,

Adresa: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika,

Identifikačné číslo: 24263532.

Informácie o správe údajov: https://www.glami.hu/info/privacy/

Systém hlásenia zneužitia

Advokátska kancelária DHG

1024 Budapešť, Ady Endre u. 24.

www.dhg.hu

 

Vaše práva pri správe údajov

V rámci doby správy údajov máte podľa ustanovení Nariadenia nárok na nasledovné práva:

právo odvolať súhlas

prístup k osobným údajom a informáciám súvisiacim so správou údajov, právo na opravu, obmedzenie správy údajov, právo na vymazanie, právo na protest, právo na prenosnosť.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vyžaduje si to vašu identifikáciu a Správca údajov s vami musí nevyhnutne komunikovať. Na účely identifikácie bude preto potrebné poskytnúť osobné údaje (identifikáciu však možno opierať len o údaje, ktoré o vás Prevádzkovateľ spravuje) a vaše sťažnosti týkajúce sa správy údajov budú dostupné v e-maile Prevádzkovateľa. vyúčtovať v lehote uvedenej v tejto informácii ohľadom reklamácií. Ak ste boli našim zákazníkom a chceli by ste sa identifikovať na účely správy reklamácií alebo správy záruky, zadajte na identifikáciu svoje ID objednávky. Pomocou toho vás tiež môžeme identifikovať ako zákazníka.

Správca údajov odpovie na sťažnosti súvisiace so správou údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so správou údajov, v takom prípade budú poskytnuté údaje vymazané z našich systémov. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, môže zrušenie viesť k tomu, že vám nebudeme môcť doručiť. Navyše, ak už bol nákup zrealizovaný, na základe účtovných predpisov nemôžeme vymazať údaje súvisiace s fakturáciou z našich systémov a ak nám dlhujete, tak na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s vymáhaním pohľadávky , môžeme vaše údaje spracovávať aj v prípade, že svoj súhlas odvoláte.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať spätnú väzbu od správcu údajov, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú spracúvané, máte právo:

získať prístup k spracúvaným osobným údajom a informovať prevádzkovateľa o nasledujúcich informáciách:

účely správy údajov;

kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;

informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľom;

plánovanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;

Vaše právo požadovať od Správcu opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov vzniesť námietku proti spracúvaniu týchto osobných údajov; právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

ak údaje neboli zhromaždené od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji; o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Účelom uplatnenia práva môže byť zistenie a kontrola zákonnosti správy údajov, preto v prípade viacerých žiadostí o informácie môže Prevádzkovateľ účtovať spravodlivý poplatok za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tak, že Vám po Vašej identifikácii zašle spracúvané osobné údaje a informácie emailom. Ak ste sa zaregistrovali, poskytujeme prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať svoje osobné údaje po prihlásení sa do svojho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, že žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám súvisiacim so správou údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme na žiadosť prevádzkovateľa bezodkladne opravili nepresné osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Popierate správnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť osobných údajov, ak je možné presné údaje zistiť ihneď, obmedzenie sa neuplatní;

správa údajov je nezákonná, ale namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na uplatnenie právneho nároku), preto nepožadujete vymazanie údajov, ale žiadate obmedzenie ich používania;

Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely uvedenej správy údajov, ale Vy ich požadujete na predloženie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; posadnutosť

Vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov, ale základom pre spracovanie údajov môžu byť aj oprávnené záujmy správcu údajov, pričom v takom prípade, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody správcu údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, musí byť spracovanie údajov obmedzené .

Ak správa údajov podlieha obmedzeniam, môžu byť takéto osobné údaje spracúvané len so súhlasom dotknutej osoby, s výnimkou ich uchovávania alebo na podávanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. alebo v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu.

Správca údajov vás bude vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia) informovať o zrušení obmedzenia správy údajov.

Právo na vymazanie – právo byť zabudnutý

Máte právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracúval;

odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov;

Namietate proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracúvanie údajov, s osobnými údajmi nakladal Prevádzkovateľ nezákonne a toto bolo zistené na základe sťažnosti, osobné údaje podlieha právnym požiadavkám práva EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na Prevádzkovateľa, musia byť vymazané, aby sa splnila povinnosť.

Ak prevádzkovateľ z akéhokoľvek oprávneného dôvodu zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, a je povinný ich z niektorého z vyššie uvedených dôvodov vymazať, je povinný prijať všetky primerane očakávané kroky vrátane technických opatrení, aby informovať údaje, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady prevádzkovateľa implementácie a iných prevádzkovateľov údajov, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo o kópiu či duplikát týchto osobných údajov. Odstránenie sa neuplatňuje, ak je potrebná správa údajov:

na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;

splnenie povinnosti podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov (takýmto prípadom je spracúvanie údajov vykonávané v rámci fakturácie, keďže uchovávanie faktúry je povinné zo zákona), alebo účel plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi údajov;

na predkladanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (napr. ak má prevádzkovateľ voči vám pohľadávku a ešte ju nesplnil, alebo ak prebieha sťažnosť spotrebiteľa alebo na správu údajov).

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov súvisiacich s vašou vlastnou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade už osobné údaje nesmie spracúvať, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ktoré súvisia s ich predložením, presadzovaním alebo obhajobou. právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na priame obchodné účely, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak je správa údajov vykonávaná automatizovaným spôsobom alebo ak je správa údajov založená na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o poskytnutie údajov, ktoré ste poskytli správcovi údajov, a ktoré vám správca údajov zašle v xml, JSON alebo csv formát, ktorý máte k dispozícii, ak je to technicky uskutočniteľné, môžete požiadať správcu údajov, aby údaje v tejto forme postúpil inému správcovi údajov.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahoval rozsah rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanej správe údajov (vrátane profilovania), ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo. V týchto prípadoch je prevádzkovateľ povinný prijať primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva dotknutej osoby požadovať ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť jeho názor a podať proti rozhodnutiu námietky.

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom údajov;

je to umožnené právnymi predpismi EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov, ktoré tiež stanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov; alebo na základe vášho výslovného súhlasu.

Registrácia v registri ochrany údajov

Infotv. v zmysle jeho ustanovení musel prevádzkovateľ registrovať určité operácie s údajmi v registri ochrany údajov. Táto ohlasovacia povinnosť bola ukončená dňom 25.5.2018.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien použitej technológie.

Správca údajov urobí všetko v rámci svojich organizačných a technických možností, aby to tak bolo

Vaši spracovatelia údajov by mali pri práci s vašimi osobnými údajmi prijať aj primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

Prostriedky

Ak podľa vášho názoru správca údajov porušil zákonné ustanovenie týkajúce sa správy údajov alebo nesplnil niektorú z vašich požiadaviek, môžete začať vyšetrovacie konanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail) za účelom ukončenia údajnej nezákonnej správy údajov: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; 1400).

Chceli by sme vás tiež informovať, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o správe údajov alebo ak prevádzkovateľ nesplní niektorú z vašich požiadaviek, môžete podať občianskoprávnu žalobu na správcu údajov na súde.

Úprava informácií o správe údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo upraviť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ správy údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti novely súhlasíte so zmenenými informáciami o správe údajov.

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracovanie údajov v súvislosti so zhromaždenými údajmi na iný účel, než je účel ich zhromažďovania, bude vás informovať o účele spracovania údajov a nasledujúcich informáciách pred ďalším spracovaním údajov:

o dobe uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o kritériách na jej určenie; právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov môžete namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj udeliť súhlas alebo zmluvný vzťah

v prípade správy údajov na základe toho môžete požiadať o poskytnutie práva na prenosnosť údajov;

v prípade správy údajov na základe súhlasu o tom, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

či je poskytnutie osobných údajov založené na zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo je predpokladom uzavretia zmluvy, ako aj to, či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ako aj možné následky neposkytnutia údajov; o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Spracovanie údajov môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania údajov súhlas, musíte okrem informácií súhlasiť aj so spracovaním údajov.

Beží na TCPDF (www.tcpdf.org)